Nyheter och kända brister i Disgen

Gäller Disgen 2023

Släktskapsträd

Släktskapsträdet ger möjligt att se alla olika vägar som två personer är släkt. Du kan enkelt välja vilka gemensamma anor som ska visas. Du kan också skapa en pdf av resultatet för ev utskrift. Släktskapsträdet skapas enklare och erbjuder större möjligheter än släktskapstavlan med gemensamma anor

Att bygga källträdet automatiskt

Du kan låta Disgen bygga källträdet åt dig. Du kan enkelt och automatiskt skapa en källhänvisning i källträdet genom att klistra in en kopierad källhänvisning från Arkiv Digital eller Riksarkivet i notisens fält för ”Källa”. Du kan sedan skapa källan i Disgens källträd. Med inställningar kan personliga val göras för hur källhänvisningen ska skapas i källträdet. 

Vi tror att den nya möjligheten kommer att användas av nya användare men även av nuvarande användare för sina nya källor. 

Byrålådan

Byrålådan hanterar de filer (bilder, mediafiler mm) som du använder i notiser (i personöversikt och relationsöversikt), arbetsmaterial eller i ortsträdet.

Du kan enkelt hitta vilka filer som finns i Disgen. Du kan se om de används på mer än ett ställe. Du kan se i vilket sammanhang de finns, i levnadsbeskrivningen, i relationshistorien, i ortsträdet eller som arbetsmaterial. Du ser också enkelt om filen saknas. Det kan bero på flera saker. En kan vara att filen ligger på annan plats och då kan du peka ut rätt sökväg. 

Du kan öppna notisen och byta bild, ändra text osv. Du kan också ta bort notisen.

Har du bytt dator och gjort om din filstruktur så får du hjälp att knyta om filerna till en ny sökväg.

Lista över männingar

Disgen har en ny rapport, en lista över ”männingarna” till en valfri person i valfria nivåer. Vi kallar den N-männinglista och den har flera olika varianter. Listan tar fram de ”männingar” som är av samma generation, och du väljer själv vilket släktskap du vill visa. Listan byggs med de olika släktleden fram till N-männingarna. Det betyder alltså att om du bygger dina egna tremänningar så kan du välja att ”visa anor i listan” så att det framgår genom vilka av dina föräldrars kusiner släktskapsvägen går för alla tremänningarna.

Det är således en efterlängtad funktion för DNA-släktforskare som vill ha koll på sina olika ”cousins” eller ”männingar” av olika grader (Nth Cousin – N-männing), och gärna släktskapsvägen dit.

Nyheter i släktöversikten

Släktöversikten är en timglasformad översikt som maximalt kan visa sju generationer bakåt och sju generationer framåt. Släktöversikten är dynamisk, den uppdateras alltså automatiskt när man gör ändringar i de andra översikterna. Det gör att den är mycket praktisk att ha vid sidan när man håller på med en släktgren, den ger god överblick och är enkel att navigera i.

Du kan visa den i stående form - uppifrån och ner - eller liggande form - från vänster till höger. Nyheten innebär att du kan skapa en pdf-fil som kan visas, sparas och skrivas ut.

Redigera orter

Redigera orter har moderniserats så att det går att få en bättre överblick över allt som rör en ort eller plats utan att växla flik. En nyhet är att det snabbt och enkelt går att visa vilka personer som är knutna till en markerad ort. Den nya layouten är vårt första steg inför en ny intressant användning av ortsinformationen som finns i Disgen.

Nyheter i kartan

Notis- och ortssymboler kan nu skalas upp och göras tydligare på skärmar med hög upplösning. Valet av storlek görs i kartans inställningar för Personvisning resp. Ortsvisning.

Linjer för levnadsbanor och linjer till utflyttade ortsnamn kan tilldelas ”skuggor” i form av en vit bakgrund då också underlagskartor visas. Dessa framhäver linjerna och ökar läsbarheten. Skuggorna väljs i kartans inställningar för Personvisning resp. Ortsvisning.

Då användningen av kartförrådet inbjuder till lagring av ett stort antal kartor av olika typer blir också den genererade loggfilen stor. För att ge en mer överskådlig bild av förrådets innehåll går det nu att skapa en logg med två olika grader av reduktion. Första alternativet är att reducera listningen för kartor med liklydande namn (i regel kartor som uppdelats i flera delkartor) till första kartan, följt av antalet utelämnade kartor. Andra alternativet är att bara lista de kartpaket som grupperar de olika kartorna inom varje volym och typ.    

Om många kartor uppfyller visningsvillkoren för vald yta och aktuellt zoomläge, kan en viss karta eller kartgrupp (anges med inledningen på kartnamnen) väljas ut bland de aktuella kartorna via ett filter i kartans lagerpanel. Övriga kartor tas då tillfälligt bort ur ortspanelens kartträd.

Vald karta vid förflyttning i kartträdet markeras nu med  ”>>”.  Markören följer kartan under förflyttningen tills musen lämnar kartträdet.

Kartorna i de olika kartlagren kan nu också tändas och släckas med ett vänsterklick på namnet i kartträdet. 

Användning av molntjänster

Vi har erfarenhet av att flera användare som använt molntjänster, t.ex. OneDrive och Elgiganten Cloud, har fått problem med att data har förstörts. Orsaken är att synkronisering pågår samtidigt som du arbetar med Disgen. Vi rekommenderar starkt att inte använda molntjänster för lagring av Disgens aktiva datamappar. Lagring av säkerhetskopior i molnet fungerar däremot utmärkt. Disgen kommer nu att undersöka om datamappen du öppnar visar tecken på att omfattas av en molntjänst, i dagsläget OneDrive och Dropbox, och erbjuda en praktisk lösning på problemet. 

Fler nyheter

 • Flaggrupper - I Disgen 2023 introduceras en mer flexibel hantering av flaggor som ger nya möjligheter genom att erbjuda enkel växling mellan 4 olika uppsättningar av flaggor att visa i Familjeöversikten. 
 • Du kan nu skapa och spara egna layouter för Personöversikten.
 • Funktionen Analysera/kontrollera notiser i verktygsmenyn är kompletterad med nya möjligheter att hitta tomma och ofullständiga relationsnotiser samt relationer med flera gift- eller skildnotiser.
 • Med funktionen detaljerad sökning kan du söka på texter som finns i kommentarer till namn, faddrar och föräldrarelationer. Text i namnpanelens anteckning och fotnot är också sökbar.
 • En liten men efterlängtad förbättring gör att det nu är möjligt att ha kalendern öppen samtidigt som du arbetar med annat i Disgen. 
 • Liknande förbättring finns också för Att-göra-listan.


Här listar vi observandum och viktiga kända bristerna

Bilder med data om bilden

Bilder i bildformatet TIFF och JPG innehåller även data om själva bilden (s.k. EXIF-information). Alla digitala kameror skapar inte data på ett 100-procentligt korrekt sätt. Effekten av det är att förhandsgranskningen av bilder i Windows 10 kan krascha och ta med sig Disgen i kraschen. Det kan hända när du hanterar en bildnotis och väljer bilden och får fram en utforskarliknande dialog där bilden ska förhandsgranskas. Windows signalerar inte detta på ett sätt som Disgen kan ta hand om vilket leder till en krasch.

Lösningen är  att med hjälp av ett enkelt bildbehandlingsprogram spara bilden i ett annat bildformat, t.ex. BMP, så att EXIF-data försvinner. Om du vill kan du sedan spara bilden i det nya format i TIFF/JPG igen.

Disbyt-utdrag

För tillfället innehåller Disbytutdraget även icke-biologiska relationer men Disbyt hanterar det korrekt.

Export till och import från GEDCOM

Gedcom 5.5 som kom 1996 är fortfarande 2022 standard för datautbyte mellan släktforskningsprogram. Dagens släktforskningsprogram, vilket inkluderar Disgen, har flera nya funktioner där GEDCOM-standarden inte enkelt kan tillämpas direkt. Standarden är också möjlig att tolka, och därmed använda, på olika sätt. Konsekvensen kan bli att exporterande och importerande program inte alltid riktigt förstår varandra.

Disgen har ambitionen att försöka ta hand om alla data på något sätt så att ingen dataförlust uppstår. Även om det inte lagras på samma sätt som exporterande program gör eller förväntar sig.

Värt att notera är att GEDCOM-filer enligt standarden inte innehåller foton, filmer, dokument eller liknande, utan endast länkar till filerna.

Egna modeller och panellayouter

Modeller och panellayouter är knutna till installationen och datorn och är beroende av skärmarnas storlek mm. Egna modeller och panellayouter tas inte med i säkerhetskopior och måste därför återskapas efter återläsning av säkerhetskopia. Samma sak gäller även vid uppgradering till ny betalversion.

Kartfunktionen

För en händelsenotis som har en föregående bildnotis men saknar ortsangivelse kommer bilden att visas för påföljande händelse i Google Earth Pro 

Vid skapande av Hembygdens orter markeras inte huvudorten trots att detta har valts i kartans Inställningar för Underlagskartor.

För dig som använder mer än en datamapp: Vid användning av det nya kartförrådet finns det möjlighet att skapa flera sådana kartförråd. Men vi rekommenderar att du endast använder ett kartförråd för alla dina datamappar.

Problem kan uppstå vid kartutskrift. Vår rekommendation är att alltid avsluta förhandsgranskningen av kartutskrift med knappen Nästa en eller två gånger, beroende på om kartbilderna täcker en eller två sidor.

Förstoring i Windows

Vårt utvecklingsarbete för att hantera hög DPI-skalning har kokat ner till att Disgen 2023 och Windows nu klarar av att hantera förstoringar i de allra flesta situationer. DPI-skalning påverkar utseende för olika förstoringsgrader på bildskärmen. 

Att ändra förstoring när Disgen är igång kan ge problem. Vi rekommenderar att du avslutar Disgen innan du ändrar förstoring.  Att använda två skärmar med olika förstoring på skärmarna ger problem som vi inte har förutsättningar att lösa. Vi uppmärksammar berörda användare på situationen och föreslår att samma förstoring används. Läs mer om detta.

Släktpresentation för webbläsare

Vi har upplevt brister vid användning av webbläsaren Firefox medan t.ex Chrome, Edge och Opera fungerar bra. Problem uppstår när en alternativ lagringsplats väljs för bilder och presentationen inte läggs på en webbplats. Valet görs på fliken Bilder, URL till annan plats.

Tangentbordskommandon och fria fönster

Det finns situationer när fria fönster används och Disgen-fönstret inte har fokus så att tangentbordskommandon för att öppna valen i huvudmenyn inte fungerar.

Brist i hanteringen av XML-export/import i Disgen

Det har uppstått en brist i hanteringen av Disgenorter om man exporterar från Disgen 2018 eller senare och vill importera till Disgen 2016.

Bristen går inte att rätta till i programmet, varken i Disgen 2016, Disgen 2018, Disgen 2019 eller Disgen 2021 eller senare utgåvor utan måste hanteras av användaren i varje enskilt fall.

Problemet uppstår om användaren i Disgen 2018/2019/2021/2023 lagt till Disgen-orter under någon av de nya Disgenorterna 'Övriga världen' och världsdelarna. Om man använder sådana tillagda orter i notiser och sen exporterar till XML så kan inte XML-filen importeras till Disgen 2016. Det blir ett databasfel 'Fel referens mellan tabeller' som visas i loggen.

Om en användare vill importera en XML-fil till Disgen 2016 från Disgen 2018/2019/2021/2023 och i Disgen 2018/2019/2021/2023 lagt till orter under världsdelarna så måste användaren före exporten flytta den del av ortsträdet som är tillagd från världsdelen till att ligga under ortsträdets toppnivå '-----'. Detta kan lätt göras med 'klipp ut' och 'klistra in på nästa nivå'.

Sedan kan exporten göras och därefter kan användaren flytta tillbaka den flyttade delen av ortsträdet till sin rätta plats.

En exportfil som gjorts på detta sätt kan importeras i Disgen 2016 och de tillagda orterna kommer att hamna under toppnivån. I Disgen 2016 kan sen en lämplig hierarki skapas dit de importerade orterna kan flyttas med klipp och klistra.

Någon rättning av programmet är inte möjlig.

Standardflaggor

Flagghanteringen är ändrad vilket kan resultera i att standardflaggor kan sättas vid registrering av nya personer om man inte är observant. Det kan ske när standardflaggor inte valts för nya personer i inställningar men ändå har standardflaggor valda i "Redigera flaggor".

Ett par brister 

 • Vid GEDCOM-import kan flera biologiska föräldrar skapas
 • Pilning i släktöversikt kan ibland ge en oväntad förflyttning vid anförluster
 • Vänstermenyerna är inte rullningsbara
 • Nya datorer levereras ibland Windows med S-läge som bara tillåter installation från MS Store. Läs mer här.
 • Disgen fungerar inte i Windows 10/11 som är inställt på fullskärmsläge (stöd saknas för surfplattläge). 
 • Vid utskrift av en av stamtavlorna för Y-DNA blir det fel. Det är "Stamtavla - Tabell" utgående från "Endast män (Y-DNA)" som blir fel. Den byggda tavlan på skärmen är korrekt men utskriften innehåller kvinnor (utan ättlingar), oavsett inställningsmall. Vid utskrift av "Stamtavla - Träd" undertrycks de på korrekt sätt.
 • När Arkiv Digital används från Disgen öppnas en ny flik för varje tillfälle
 • Verktygsfälten i titelraden kan försvinna med kombinationen av programmet Zoom och Windows 7
 • Vid säkerhetskopiering av kartor kan filen maps.ini skapa problem
 • Lagring av Disgens datamappar på SD-kort ska undvikas för att undvika problem
 • Släktskapsträd med många personer, beroende på antal generationer och antal gemensamma anor, kan innebära att Windows inte klarar av att rita upp personerna.

Andra plattformar

Enligt uppgift fungerar inte Disgens säkerhetskopiering och återläsning för vissa emulatorer och liknande så det bästa är att du själv testar. Om du har en generell säkerhetskopiering i din Mac är Disgens egna mindre viktig.

På Dis Forum kan diskussion med erfarenheter kring olika emulatorer aktualiseras.